תקנון

תקנון ותנאי שימוש לאתר YanaYosef
ברוכים הבאים לאתר YanaYosef בכתובת  http://www.yanayosef.com (להלן: "האתר"). YanaYosef.com (להלן: "YanaYosef" או "החברה") הוא זירת מסחר וירטואלית לרכישת בגדי אופנה שונים ואקססוריז המוצעים למכירה (להלן: "המוצרים") על ידי המשתמש באתר (להלן: "המשתמש").
יאנה יוסף היא מפעילת האתר והבעלים.

א.מבוא
1.הנך מתבקש לקרוא בעיון את התקנון ותנאי השימוש באתר במלואן ובעיון כתנאי מוקדם לכל התקשרות עם YanaYosef. יודגש כי גלישה באתר ו/או רכישה של מוצרים המוצעים למכירה באתר מבטאים את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון ותנאי השימוש וכי לא תהא למשתמש ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או תביעה נגד YanaYosef ו/או מי מטעמה.
2.ככל שיש לך השגות או אינך מסכים לתקנון ותנאי השימוש, הנך מתבקש להימנע מלעשות שימוש באתר.
3.מובהר כי התקנון ותנאי השימוש חלים על כל צפייה ו/או שימוש באתר, בכל מכשיר קצה - בין באמצעות מחשב ובין באמצעות מכשיר תקשורת אחר (כגון טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב), בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת ו/או אמצעי תקשורת אחרים.
4.התקנון ותנאי השימוש באתר מנוסחים לפרקים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים.
5.התקנון ותנאי השימוש הם הבסיס לכל התדיינות בעניין השימוש באתר.
6.כל אדם, לרבות חברה או גוף משפטי המאוגד בישראל, או גוף המאוגד בחו"ל כדין, רשאי לעשות שימוש ו/או להירשם לאתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן:
א.המשתמש מצהיר כי הוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות;
ב.ככל שתבוצע פעולה באתר על ידי קטין (מתחת לגיל 18) או משתמש אחר שאינו רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס מטעמו, הרי שהמשתמש נדרש ליידע את ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי בדבר הוראות תנאי השימוש והתקנון ולקבל את אישורם והסכמתם לביצוע כל פעולה באתר. ההורה ו/או האפוטרופוס אחראים ליידע את הקטין המעוניין לגלוש באתר על ההוראות הקבועות בתנאי השימוש והתקנון ולפקח על פעילות הקטין באתר. יודגש כי כל פעולה אשר תבוצע באתר על ידי הקטין מהווה הסכמה של הקטין ו/או ההורה ו/או האפוטרופוס לאמור בתנאי השימוש והתקנון;
ג.המשתמש בעלים של כתובת דואר אלקטרוני (אימייל) תקפה;
ד.המשתמש הוא הבעלים החוקי של כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.
7.התקנון ותנאי השימוש באתר יחייבו את המשתמש ו-YanaYosef, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר מטעמם.
8.התקנון ותנאי השימוש ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם להסדרת תנאי השימוש באתר, עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של YanaYosef.
9.על המשתמש לפנות לאתר, מעת לעת, על מנת לעיין בתקנון ותנאי השימוש העדכניים.
10.התקנון ותנאי השימוש באתר ייכנסו לתוקף עם פרסומם באתר.
11.YanaYosef שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

ב.מהות האתר
12.אתר זה הוא אתר תדמיתי וזירת מסחר וירטואלי של מוצרי YanaYosef.
13.האתר מיועד לשימושם של משתמשים שונים המבקשים לרכוש ממוצריה של YanaYosef.
14.באמצעות האתר ניתן להתרשם ממגוון מוצרים רחב וכן להתאים את המראה המבוקש לאירוע הרלוונטי.
15.YanaYosef משקיעה מאמצים רבים על מנת לספק למשתמש באתר תוכן אמין, מלא, זמין ומדויק.

ג.השימוש באתר
16.אין לעשות שימוש באתר למטרות בלתי חוקיות.
17.השימוש באתר הוא לצרכים פרטיים בלבד. אין לעשות שימוש באתר לצרכים אחרים ו/או מסחריים כלשהם שלא אושרו מראש ובכתב על ידי YanaYosef.
18.המשתמש באתר אינו רוכש זכויות כלשהן באתר ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות באתר, למעט זכות לשימוש באתר כמפורט בתקנון ובתנאי שימוש אלו.
19.למען הסר ספק: אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו"ב, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר זה ללא אישורה המפורש ובכתב של- YanaYosef ו/או מי מטעמה.
20.בעשותך שימוש באתר ו/או במסגרת ההתקשרות עם YanaYosef הנך מתחייב למסור פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותך.
21.ככל שקיים חשש כי אדם או גוף כלשהו משתמש או השתמש בפרטי הרשמת המשתמש, על המשתמש להודיע על כך ל-YanaYosef באופן מיידי.
22.YanaYosef רשאית למנוע ממשתמש מסוים מלעשות שימוש באתר על-פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן רשאית YanaYosef להפסיק את השימוש של משתמש באתר.
23.YanaYosef אינה מתחייבת לכך שהשימוש באתר יהיה מאובטח, מדויק, שלם, נטול הפרעות, נטול תקלות או חופשי מווירוסים, תולעים, רכיבים מזיקים או מגבלות אחרות ולא תישא בכל אחריות לנזקים שייגרמו, ככל שייגרמו, למשתמש הנובעות מגורמים אלו מפעילותו באתר.
24.המשתמש מתחייב לדווח ל- YanaYosef על כל פרסום בעל אופי פוגעני, מטעה או בלתי הולם בהם הוא נתקל במהלך השימוש באתר.
25.YanaYosef תשתדל לגרום לכך שהאתר ושירותיו יהיו זמינים תמיד. עם זאת לא ניתן להתחייב לזמינות רצופה נטולת תקלות. ככל שתהיה תקלה באתר תפעל YanaYosef להחזירו לפעילות מהר ככל האפשר וכך גם במקרה של השבתה לצרכי תחזוקה. מובהר כי לא יינתן כל פיצוי כספי או זיכוי בשל הפסקת פעילות האתר, אף אם בשל כך יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו נזק ישיר או עקיף כלשהו.

ד.רכישה והזמנת מוצרים באתר
26.הצגת המוצרים השונים באתר אינה מהווה "הצעה" ולמען הסר ספק הליך הרכישה על ידי המשתמש לא יהווה "קיבול".
27.YanaYosef שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל הזמנות ממשתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא תהיה כל טענה לכל משתמש אשר רכישתו המבוקשת לא התאפשרה או בוטלה.
28.הזמנת המוצרים באתר תעשה על ידי המשתמש באמצעות האתר. מילוי כל הפרטים, באופן מדויק ומלא, מהווה תנאי מוקדם לביצוע הרכישה.
29.הרכישה באתר תתבצע על ידי בחירה של מוצר ממגוון הקטלוגים באתר בדרך של לחיצה (הקלקה) על המוצר המבוקש, ציון הכמות המבוקשת ולחיצה על "קנה עכשיו" (להלן: "תהליך הרכישה"). לאחר מכן יופיע מחיר המוצר/ים בחלק העליון של האתר. בסיום התהליך יוכל המשתמש למלא את הפרטים המלאים לביצוע ההזמנה והשלמת התשלום, כמפורט להלן.
30.המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת.
31.על מנת להימנע מתקלות יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומלאים במסגרת תהליך הרכישה. בין היתר, יש לציין את הפרטים הבאים: שם מלא, טלפון, דואר אלקטרוני (אימייל), כתובת למשלוח קבלה ו/או למשלוח המוצר. מסירת פרטים שגוים ביודעין מהווה הפרה של תנאי השימוש והתקנון ובנסיבות מסוימות יכול כי יינקטו הליכים משפטיים נגד משתמשים.
32.לאחר השלמת הליך הרשימה וקבלת אישור חברת האשראי, תימסר למשתמש הודעה על אישור הרכישה באתר. יובהר כי YanaYosef תחייב את כרטיס האשראי של המשתמש בגין רכישת המוצר/ים עם השלמת הרכישה באתר.
33.ככל שחברת האשראי לא תאשר את הרכישה, תימסר על כך הודעה למשתמש והוא יידרש למסור אמצעי תשלום חלופי. בנסיבות אלו, YanaYosef אינה מתחייב לשמור את ההזמנה של המוצר עבור המשתמש. יובהר כי הזמנה לא תטופל בטרם אישור חברת האשראי ו/או אמצעי התשלום עבורה.
34.הזמנת המוצרים כפופה לזמינותם במלאי ומותנית כאמור באישור התשלום ובאישור סופי של YanaYosef. ככל שהמוצר אינו זמין במלאי לא תהא YanaYosef מחויבת באספקתו. למשתמש לא תהייה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, ישיר או עקיף אשר נגרם למשתמש ו/או לצד שלישי. בנסיבות אלו, תשיב YanaYosef כל סכום ששילם המשתמש, ככל ששילם, ו/או תבטל את החיוב באשראי ככל שבוצע.
35.המשתמש מצהיר כי הוא מודע לחוקים ולתקנות המסדירות את השימוש בכרטיסי אשראי בכל הנושאים הנוגעים ל-"רכישה מרחוק" ו/או "עסקת אינטרנט".
36.מובהר כי התמונות באתר הן לצרכי המחשה בלבד. ככל שתחול טעות בתיאור המוצר ו/או בתמונת המוצר רשאית YanaYosef, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.

ה.אספקת מוצרים
37.יש לוודא שפרטי המוצר והכתובת שהוזנו נכונים. YanaYosef לא תישא באחריות למקרים בהם ההזמנה בוצעה ברשלנות, לרבות מקרים בהם מולאו על ידי המשתמש פרטי משלוח שגויים, נפלו טעויות בכמויות ההזמנה או הוזמן מוצר שגוי. יודגש כי החובה למלא פרטים נכונים מוטלת על המשתמש ובמידה והוזנו ו/או נמסרו פרטים שגויים, YanaYosef לא תישא בכל אחריות בשל כך.
38.לאחר השלמת הרכישה באתר ואישור חברת האשראי כאמור לעיל, יישלח המוצר למשתמש באמצעות שירות שליחות לכתובת שסיפק המשתמש.
39.השליחות באתר מתבצעת באמצעות דואר ישראל ולפי תקנון דואר ישראל ו/או חברת שליחויות אחרת שתפעיל YanaYosef. YanaYosef אינה מתחייבת לזמן המשלוח של המוצר שנרכש ולא תישא בכל אחריות במקרה של עיכוב אשר אינו נובע ממעשיה, לרבות כאמור במקרה של הזנת כתובת שגויה על ידי המשתמש, במקרים הקשורים לפעילות של ספקים שונים ו/או מלאי המוצרים ו/או במקרים של כוח עליון ו/או מקרים אחרים אשר אינם בשליטתה, לרבות תקלות הנובעות מחברת השליחות או כל תקלה אחרת הנובעת ממחדל או מעשה של חברת השליחות, אמצעי תחבורה או כל גורם אחר אשר אינו בשליטתה של YanaYosef.
40.יובהר כי ככל ש- YanaYosef תציין זמן משלוח ביחס למוצר מסוים מדובר בזמן משלוח משוער התלוי בזמינות המוצר במלאי, בדואר ישראל ו/או בחברת השליחויות.
41.ברכישות של מעל 99 ₪ משלוח רגיל באמצעות דואר ישראל אינו כרוך בתשלום נוסף. ככל שהמשתמש יהיה מעוניין באמצעי שליחות אחר הרי שייתכנו עלויות נוספות בקשר עם השליחות.
42.במקרים בהם דואר ישראל אינו מספק שירות לכתובת שסיפק המשתמש, עלות המשלוח תהא על פי העלות שתקבע על ידי חברת השליחויות.
43.ניתן לבצע משלוח מוצרים לחו"ל ועלות השילוח תקבע בהתאם למדינת היעד בתהליך ההזמנה ו/או בפנייה נפרדת ל- YanaYosef.
44.עלויות הביטוח יחולו על הלקוח ובכל מקרה YanaYosef לא תישא באחריות לביטוח המשלוח ו/או לפגמים שייווצרו במהלך המשלוח.

ו.ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
45.אופן רכישת מוצרים וביטול עסקה באתר כפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 ויתר הוראות הדין הרלוונטיות.
46.במידה ומשתמש מעוניין לבטל עסקה, לפני משלוח, ניתן לעשות זאת באמצעות הגשת בקשה מתאימה בכתב באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת info@yanayosef.com או באמצעות טופס "צור קשר". בקשות שאינן בכתב לא תתקבלנה.
47.ביטול עסקה, לאחר משלוח, ניתן לעשות תוך שבעה (7) ימים מיום קבלת המוצר ובהודעה מראש לכתובת הדואר האלקטרוני info@yanayosef.com. עם ביטול העסקה יזוכה אמצעי החיוב שמסר המשתמש בניכוי דמי ביטול בגובה 5% משווי העסקה או 100 ש"ח - לפי הנמוך מבין השניים. הזכות לביטול העסקה מותנית בכך שהמוצר יוחזר על ידי המשתמש לכתובת הברזל 33 תל-אביב באריזתו המקורית ומבלי שנפל במוצר כל פגם ולא נעשה בו שימוש. אין באמור כדי לפגוע בזכותה של YanaYosef לפעול לקבלת כל סעד אחר לו זכאית על פי כל דין.
48.החלפת מוצר ניתן לעשות תוך שבעה (7) ימים מיום קבלת המוצר ובהודעה מראש ובהודעה מראש לכתובת הדואר האלקטרוני info@yanayosef.com. לאחר החזרת המוצר ניתן יהיה לקבל זיכוי, בגובה עלות המוצר שהוחזר, לשימוש באתר.
49.יש לפרט בדואר האלקטרוני את הסיבה לביטול העסקה ו/וא החלפת המוצר.
50.הוראות אלו לא יחולו בקשר עם מוצרי הלבשה תחתונה (לרבות בגדי ים) וכן תכשיטים שמחירם עולה על 3,000 ש"ח.
51.YanaYosef לא תאפשר ביטול עסקה ולא תהא אחראית לכל נזק או חבות במקרים של חשיפת המוצר למים ו/או לחות ו/או שמש ו/או חום ו/או לתנאים סביבתיים חריגים על ידי המשתמש.
52.YanaYosef מתחייבת לספק למשתמש מוצרים תקינים ואיכותיים. על המשתמש לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ולדווח מיד, ולא יאוחר משבעה (7) ימי עסקים מיום קבלת המוצר ל- YanaYosef על כל אי התאמה או פגם באמצעות בקשה מתאימה בכתב, ולאפשר ל- YanaYosef לתקן את הפגם ו/או אי ההתאמה ולהחליף את המוצר הפגום במוצר תקין שישלח לאחר החזרת המוצר הפגום. במידה ואי ההתאמה או הפגם לא ניתנים לתיקון ו/או במידה והמשתמש סירב להצעת YanaYosef, כספו יוחזר לו במלואו לאחר שיישלח את המוצר לכתובת הברזל 33 תל-אביב והמוצר הפגום יתקבל על ידה.
53.יובהר כי בנסיבות של ביטול עסקה ו/או החלפה ו/או אי התאמה ו/או פגם – עלות המשלוח של המוצר ל- YanaYosef יחולו על המשתמש בלבד.
54. מוצרים אשר נרכשו על ידי המשתמש באמצעות תווי קנייה ו/או שובר מתנה ו/או כרטיס מגנטי נטען ו/או בסוף עונה ו/או במסגרת סייל לא ניתנים להחלפה או לזיכוי.
55.YanaYosef שומרת לעצמה את הזכות לבטל, במקרים מסוימים, הזמנה, לרבות, אך לא רק, במקרים הבאים: במידה ותימצא טעות, לרבות טעות אנוש בפרטי המוצר, מאפייניו, מחירו וכיו"ב כפי שהופיעו באתר; במידה שיתגלה כי הזמנת המוצר נעשתה בניגוד להסכם ו/או בניגוד לתנאי השימוש ו/או תוך פגיעה בצד שלישי. הודעה על ביטול עסקה על ידי YanaYosef תימסר למשתמש באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת אשר נמסרה על ידו.

ז.קניין רוחני
56.אתר זה כולל תכנים מקוריים, אשר YanaYosef היא בעלת זכויות הקניין הרוחני בהם, וכן תכנים ומידע אשר YanaYosef היא בעלת ההרשאה הנדרשת לשם עשיית שימוש בהם.
57.השימוש באתר אינו מקנה למשתמש כל זכות לעשות שימוש בקניינה הרוחני של YanaYosef ו/או של צדדים שלישיים.
58.אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי שהוא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד YanaYosef. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו אתר זה ללא אישור מפורש לכך מראש ובכתב מ- YanaYosef.

ח.איסוף מידע, שמירתו ואבטחתו
59.האתר פועל בהתאם לתקן PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) על מנת להבטיח הגנה על נתוני האשראי של המשתמשים. YanaYosef משתמשת בחברת Cardcom, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל, לצורך בדיקה ואבטחת המידע.
60.פרטי כרטיס האשראי של המשתמשים אינם נשמרים במאגרי האתר.
61.האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כך שכל תקשורת שבין הדפדפן (אצל המשתמש) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר. עם זאת יובהר כי YanaYosef אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת של המידע באתר מפני חדירה של גורמים עיונים ו/או חשיפה של המידע באתר על ידי פעולות אחרות המנוגדות לדין. ככל שצד שלישי יחדור לאתר ו/או יעשה שימוש במידע של YanaYosef בכל דרך אחרת, לרבות במקרים המהווים "כוח עליון", לא תהייה למשתמש כל טענה ו/או תביעה נגד YanaYosef.
62.ל- YanaYosef הזכות לאסוף ולאגור כל מידע הנובע מהשימוש באתר.
63.בנוסף, עשויה להתבצע באתר זה פעילות שגרתית של איסוף מידע נוסף ביחס למשתמשי האתר וזאת לרוב, כפועל יוצא של רצונו של האתר לספק למשתמשים בו חוויית גלישה מהנה, יעילה ומותאמת לכל משתמש באופן אישי. כך, יתאפשר לאתר להתאים לכל משתמש תכנים המעניינים אותו ולהקל עליו את הגישה אליהם.
64.בעשותך שימוש באתר אתה מאשר ל- YanaYosef לעשות כל שימוש שתבקש ושתמצא לנכון במידע בלתי מזוהה אודותיך ואודות הרגלי השימוש שלך באתר ואף להעבירו לצדדים שלישיים ככל שאין במידע המועבר כדי לזהותך באופן אישי.
65.כל המידע שנאסף על ידי האתר יישמר בידי האתר לצרכים המפורטים לעיל, ולא יימסר לצדדים שלישיים כלשהם.
66.מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, כי YanaYosef רשאית להמחות את התחייבויותיה (אם וככל שיש או יהיו כאלה) ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל דרך בה תמצא לנכון. במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי YanaYosef לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר. בעשותך שימוש באתר זה אתה מסכים לכך מראש.
67.מובהר כי עם סיום ההתקשרות עם YanaYosef, תהיה YanaYosef רשאית למחוק משרתיה את כל המידע הדיגיטלי המצוי ברשותה בקשר עם המשתמש ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תלונה ו/או השגה בקשר עם החומרים הדיגיטליים האלו.

ט.משלוח הודעות פרסומיות מאתר זה
68.בעשותך שימוש באתר אתה מסכים להכללת הנתונים האישיים שנמסרו על-ידך במסד הנתונים של האתר. כמו כן בעת רכישת מוצרים באתר אתה מביע את הסכמתך למשלוח הודעות שונות מאתר זה אליך, בין באמצעות הדואר האלקטרוני ובין בכל דרך אחרת.
69.בכוונת האתר לעדכן את משתמשיו בפרסומים שונים. עדכונים, כאמור, יכול שיישלחו לתיבות הדואר האלקטרוני שיימסרו על-ידי המשתמשים בעת רישומם לאתר או שהייתם בו. בעשותך שימוש באתר זה, אתה נותן בזה את הסכמתך למשלוח פרסומים שונים, ובכללם תוכן שיווקי, לרבות באמצעות דיוור ישיר, על-פי הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. התוכן השיווקי עשוי להישלח במגוון דרכים לרבות אך לא רק באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים בטלפון נייד (SMS), פקס, דיוור ישיר, חיוג טלפוני אוטומטי וכן כיוצא באלו.
70.ככל שאינך מעוניין בקבלת הודעות מסוג זה, הנך מוזמן לשלוח בקשה להסרתך מרשימת התפוצה של האתר והאתר יפסיק לשלוח אליך הודעות מסוג זה תוך שבעה (7) ימי עסקים ממועד קבלת הודעתך.

י.הפרת התקנון ותנאי השימוש
71.המשתמש באתר מתחייב לשפות את YanaYosef ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו לה עקב הפרת התקנון ותנאי שימוש אלה על ידך, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד ש- YanaYosef, בעליה ו/או מי מטעמה זכאים לו על פי דין.
72.המשתמש יפצה וישפה את YanaYosef ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו בגין כל טענה, תביעה, דרישה, הפסד, אובדן רווח, תשלום, הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו ל- YanaYosef ו/או למי מטעמה על-ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות התקנון ותנאי השימוש.
73.בעשותו שימוש באתר זה, המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לכך כי התחייבותו זו לשיפוי תחול בכל מקרה, בין אם YanaYosef ו/או מי מטעמה הם צד לתובענה ובין אם לאו.
74.מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ישלם המשתמש את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו, כאמור לעיל, מיד עם דרישתה הראשונה של YanaYosef. דרישת תשלום כאמור תשמש כראיה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפויה של הנהלת האתר בגין הנזק שנגרם לה באותו עניין.
75.המשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי YanaYosef ו/או מי מטעמה, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמש לנזק כאמור.

יא.ברירת דין ושונות
76.הדינים אשר יחולו על התקנון ותנאי שימוש אלו הם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהתקנון ותנאי השימוש או מהשימוש באתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בישראל.
77.אנו מזמינים אותך לפנות אלינו בקשר עם האתר או התקנון ותנאי השימוש. ניתן ליצור עמנו קשר בטלפון 03-9094302 או בדואר אלקטרוני info@yanayosef.com . נציגים של YanaYosef מתחייבים להשיב לפנייתך בתוך שבעה (7) ימי עסקים.
להמשיך בקניות
ההזמנה שלך

העגלה שלך ריקה